Ysgol Gynradd Llechryd

"O`r fesen fach i`r gangen uchaf, anelwn am ragoriaeth."

image_4

Anghenion Dysgu Ychwanegol

Rhaglen trawsnewid system anghenion dysgu ychwanegol (ADY).

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud “Hoffem drawsnewid disgwyliadau, profiadau a deilliannau i blant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY). I wneud hyn, rydym wedi datblygu rhaglen trawsnewid system ADY a fydd yn gweddnewid y systemau gwahanol ar gyfer anghenion addysgol arbennig (AAA) mewn ysgolion ac ar gyfer anawsterau a/neu anableddau dysgu (AAD) mewn addysg bellach, er mwyn creu system unedig i gefnogi dysgwyr ADY o 0 hyd at 25 oed.
Bydd y system, ar ei newydd wedd, yn:

  • sicrhau bod pob dysgwr sydd ag ADY yn cael cymorth i oresgyn rhwystrau i ddysgu ac yn cyflawni ei lawn botensial
  • gwella’r broses o gynllunio a chyflwyno cymorth i ddysgwyr o 0 hyd at 25 oed sydd ag ADY, gan roi anghenion, safbwyntiau, dymuniadau a theimladau’r dysgwyr wrth wraidd y broses
  • canolbwyntio ar bwysigrwydd nodi anghenion yn gynnar a rhoi ymyriadau amserol ac effeithiol ar waith sy’n cael eu monitro a’u haddasu i sicrhau eu bod yn cyflawni’r deilliannau a ddymunir.

Dim ond un agwedd ar y pecyn o newidiadau ehangach sydd eu hangen yw’r ddeddfwriaeth a’r canllawiau statudol newydd, ond agwedd bwysig iawn serch hynny. Mae’r rhaglen trawsnewid system ADY hefyd yn canolbwyntio ar feithrin sgiliau’r gweithlu addysg, er mwyn darparu cymorth effeithiol i ddysgwyr sydd ag ADY yn yr ystafell ddosbarth, yn ogystal â sicrhau mynediad haws at gymorth, gwybodaeth a chyngor arbenigol.

Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru - beth sy'n digwydd?