Ysgol Gynradd Llechryd

"O`r fesen fach i`r gangen uchaf, anelwn am ragoriaeth."

image_4

Llais y Plentyn

imageCyngor Ysgol Llechryd 2017 - 2018

 

imageCyngor Eco Ysgol Llechryd 2017 - 2018

 

image

Rydym ni'n aelodau o gyngor Technotastig yr ysgol. Rydym ni'n helpu disgyblion eraill yr ysgol i fod yn ddiogel ar lein, yn eu dysgu nhw am negeseuon pwysig TGCh ac yn eu helpu nhw os ydyn nhw'n cael trafferth ar y cyfrifiadur. Rydym ni'n trafod pa adnoddau eraill sydd angen arnom ni ac yn dysgu sgiliau TGCh newydd.

Mae gennym ni weledigaeth ar gyfer cymhwysedd digidol yn yr ysgol.

Gweledigaeth Cymhwysedd Digidol Ysgol Gynradd Llechryd

Rydym ni yn Ysgol Gynradd Llechryd yn gwerthfawrogi’r cyfraniad y gall Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh) gael ar ddisgyblion, staff, rhieni, llywodraethwyr a’r gymuned ehangach. Rydym yn annog amgylchedd lle mae Cymhwysedd Digidol a'r defnydd o DGCh yn rhan annatod o weithgareddau dyddiol.

Ein nod yw i annog disgyblion a staff i gymryd cyfrifoldeb dros ddatblygu eu sgiliau Cymhwysedd Digidol fel eu bod yn cyrraedd eu llawn potensial wrth gymhwyso, defnyddio ac ehangu eu sgiliau TGCh mewn gwersi sy'n datblygu eu:-

  • hymwybyddiaeth o Ddinasyddiaeth er mwyn defnyddio'r dechnoleg newydd yn ddiogel a chyfrifol.
  • gallu i Ryngweithio a Chydweithio er mwyn cyfathrebu, rhannu a storio gwybodaeth.
  • sgiliau Cynhyrchu gan gynnwys cynllunio, creu a gwerthuso.
  • sgiliau Data a Meddwl Cyfrifiadurol gan gynnwys datrys problemau, modelu, ynghyd â sgiliau llythrennedd a rhifedd digidol.

Dyma Dwds Diogelwch ein hysgol. Rydym ni'n helpu plant eraill i fod yn ddiogel ar lein, ar eu beiciau, ar yr heol ac yn yr ysgol. Rydym ni'n annog pawb i wisgo helmed wrth seiclo ac yn dangos i'r plant lleiaf sut i fod yn ddiogel ar bwys yr heol. Rydym ni'n gweithio gyda'r Cyngor Technotastig i ddysgu am ddiogelwch ar lein. Rydym ni'n ceisio gwneud yn siwr bod pawb yn hapus ac yn ddiogel yn yr ysgol.

Gwybodaeth yn dod yn fuan ....


“Mae Ysgol Llechryd yn gweithio’n galed ar hyn o bryd i hybu siarad Cymraeg yn yr Ysgol. Rydym ni eisoes wedi ennill gwobr efydd y Siarter Iaith.

Da iawn bawb daliwch ati.”

cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Gwybodaeth yn dod yn fuan ....

Disgwyl Cynnwys...Gwybodaeth yn dod yn fuan ....

Gwybodaeth yn dod yn fuan ....